2. EDYCJA JUŻ

17 listopada 2024

REGULAMIN KONFERENCJI „BYSTRZY I DŁUGOWIECZNI”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konferencji „Bystrzy i długowieczni” (zwanej dalej „Konferencją”) organizowanej przez ŚWIADOMI MIMOCHODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214 / 81, 02-390 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871232, NIP: 5213913595, REGON: 38763679000000 (zwanej dalej ,,Organizatorem’’).
 2. Udział w Konferencji wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty Konferencji, w przypadku, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewaluacji usługi konferencyjnej w następujących formach:
 5. spersonalizowanej ankiety,
 6. ankiet anonimowych,
 7. wywiadów po zakończonej Konferencji,
 8. telefonicznego badania satysfakcji.

 

§2. Definicje

 

 1. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za zakup biletu na Konferencję, dokonany na podstawie przesłanego przez Uczestnika Zgłoszenia na Konferencję. Nabywca nie musi być jednocześnie Uczestnikiem Konferencji. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestnika Konferencji, dla którego bilet na Konferencję jak za działania własne.
 2. Organizator – ŚWIADOMI MIMOCHODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214 / 81, 02-390 Warszawa
 3. Uczestnik/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która wyraziła wolę uczestnictwa w Konferencji za opłatą wskazaną w Regulaminie, poprzez przysłanie Zgłoszenia i zakup biletu na Konferencję. Uczestnik zobowiązany jest zarówno do dokonania Zgłoszenia, jak i udziału w Konferencji osobiście i nieudostępniania swoich danych do logowania do Konferencji żadnym osobom trzecim.
 4. Konferencja – konferencja „Bystrzy i długowieczni” – wydarzenie organizowane w dniach 13 i 14 kwietnia 2024 roku przez Organizatora w Ośrodku Rozwojowym ODDECHOWO mieszczącym się przy al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy, w którym Uczestnik bierze udział osobiście w formie stacjonarnej lub w formie online. Konferencja prowadzona jest przez ekspertów z dziedzin Psychologii, Psychoterapii i Rozwoju osobistego wskazanych w ofercie Konferencji dostępnej na Stronie Organizatora w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestników Konferencji. Udział w Konferencji jest płatny.
 5. Udział stacjonarny – Uczestnik bierze udział w Konferencji w formie stacjonarnej po dokonaniu Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji w formie stacjonarnej, zaakceptowaniu takiego Zgłoszenia przez Organizatora i zapłaceniu ceny za zakup biletu na udział do Konferencji w formie stacjonarnej. Uczestnik w tym przypadku bierze udział w Konferencji poprzez osobiste stawiennictwo w dniu Konferencji w miejscu jej organizacji, tj. w Ośrodku Rozwojowym ODDECHOWO mieszczącym się przy al. prof. Jana Nielubowicza 6, 05-281 Borzymy.
 6. Udział online – Uczestnik bierze udział w Konferencji w formie online po dokonaniu Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji w formie online, zaakceptowaniu takiego Zgłoszenia przez Organizatora i zapłaceniu ceny za zakup biletu na udział w Konferencji w formie stacjonarnej. Uczestnik w tym przypadku bierze udział w Konferencji korzystając z komputera (tabletu), poprzez zalogowanie się w dniu Konferencji na platformie internetowej Organizatora pod adresem https://bystrzydlugowieczni.pl/.
 7. Zgłoszenie – podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie Organizatora i zaakceptowanie warunków udziału w Konferencji.
 8. Strona Organizatora – strona https://bystrzydlugowieczni.pl/ na której dokonuje się Zgłoszenia na Konferencję i na której dostępna jest Oferta Konferencji.

 

§3. Warunki uczestnictwa w Konferencji

 

 1. Informacja o organizowanej Konferencji przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:
 • informacji publikowanych na Stronie Organizatora,
 • działań marketingowo-promocyjnych,
 • telemarketingu
 1. Podstawą uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia ,,on-line’’ poprzez podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem Strony Organizatora. Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia usługi.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa najpóźniej do 24h przed rozpoczęciem Konferencji.
 3. Organizator najpóźniej na 24h przed datą Konferencji wysyła pocztą elektroniczną do Uczestnika potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. W przypadku Zgłoszenia na Udział online w Konferencji Organizator przekaże Uczestnikowi link do strony internetowej, na której transmitowana będzie Konferencja wraz z danymi niezbędnymi do zalogowania się, aby wziąć udział w Konferencji w formie online, na podstawie informacji zawartych w dokonanym Zgłoszeniu.
 4. Podczas dokonywania Zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik Konferencji potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz zobowiązuje się do dokonania opłaty za uczestnictwo w Konferencji. W przypadku Zgłoszenia na udział w Konferencji w formie stacjonarnej, dokonanie Zgłoszenia będzie traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Ośrodka rozwojowego ODDECHOWO, jaki dostępny jest na stronie www https://oddechowo.pl/regulamin/. Wysłanie Zgłoszenia przez Użytkownika oznacza złożenie Organizatorowi oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianej usługi (udziału w Konferencji). Oferta jest wiążąca dla obu stron, po bezzwłocznym potwierdzeniu jej otrzymania przez Organizatora.
 5. Na podany przez Użytkownika adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia Użytkownika. W treści wiadomości e-mail Użytkownik otrzyma zindywidualizowany numer Zgłoszenia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Otrzymanie przez Uczestnika wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia przez Organizatora jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 6. Konferencja transmitowana jest poprzez platformę internetową dostępną pod adresem https://bystrzydlugowieczni.pl/ Uczestnik, który bierze udział w Konferencji online zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer (tablet) z szybkim Internetem oraz zestaw słuchawkowy.
 7. Wymagania niezbędne do skorzystania z usługi udziału w Konferencji online są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla FireFox 3.5, Google Chrome 3.0, Apple Safari 4.0, Opera 9.5, c) przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookie, d) poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej, e) poprawnie skonfigurowany telefon, w sposób umożliwiający na odbieranie połączeń. W przypadku chęci skorzystania z Usługi z urządzeń mobilnych, warunkiem jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 8. Organizator świadczy usługę dostępu do Konferencji online nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.

 

§4. Warunki płatności

 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Konferencji (cena biletu) wskazana została na Stronie Organizatora.
 2. Cena biletu na udział w Konferencji obejmuje dostęp do Konferencji (z wyłączeniem dostępu do urządzenia i sieci Internet, do których zorganizowania zobowiązany jest każdy z Uczestników we własnym zakresie) oraz ewentualne materiały konferencyjne w formie elektronicznej. Cena uwzględnia podatek VAT w wysokości 23% lub innej właściwej, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. jest podana w kwocie brutto.
 3. Płatności za udział w Konferencji należy dokonać bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia udziału w Konferencji, nie później jednak niż na 24h przed rozpoczęciem Konferencji, na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą opłaty za udział w Konferencji.
 4. Faktura za zakup biletu na Konferencję wysyłana jest w formacie PDF na adres e-mail Uczestnika, chyba że Uczestnik w zgłoszeniu wybrał inną formę. Co do zasady Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Dostępne są następujące formy płatności za udział w Konferencji:
 6. Przelew:
  • Przelewy, które akceptowane są przez Organizatora, to tzw. “szybkie przelewy” dokonane przy użyciu Operatora płatności.
  • Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Użytkownik zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.
  • Organizator akceptuje przelewy tradycyjne. W takim przypadku Klient, otrzyma od Organizatora numer konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie albo zwykłym przelewem bez korzystania z operatora płatności.
 7. Karta kredytowa/płatnicza: Użytkownik musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
 8. Płatność mobilna z użyciem urządzenia posiadającego aplikację mobilną banku Użytkownika. Aby skorzystać z BLIKA, Użytkownik musi posiadać konto Użytkownika oraz konto i aplikację mobilną jednego z banków udostępniających tę usługę płatności. Podczas składania Zgłoszenia Użytkownik wybiera opcję BLIK w formularzu opcji dostępnych form płatności. Następnie otwiera aplikację mobilną swojego banku i wybiera Kod BLIK. Podany zostaje wówczas 6-cyfrowy kod, który jest ważny dwie minuty. Należy go wpisać we wskazane pole do kodu Blik. Po wprowadzeniu kodu BLIK Użytkownik ma 30 sekund, aby go zatwierdzić w aplikacji mobilnej banku, celem zakończenia transakcji. Płatność Blik dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności Autopay.
 9. Akceptowane karty płatnicze:
 10. Visa
 11. Visa Electron
 12. MasterCard
 13. MasterCard Electronic
 14. Maestro
 15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą Organizator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 16. Czas realizacji Zgłoszenia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, tj. – od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora. 
 17. Zabezpieczenie przed oszustwami:
  • Organizator nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
  • Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Organizatora.
 18. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu Zgłoszenia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
 19. Informacje dotyczące wszystkich dostępnych form płatności dostępne są na stronie: https://bystrzydlugowieczni.pl/.
 20. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez operatora płatności określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez niego lub międzynarodowych operatorów płatniczych (Visa, Master Card). Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez operatora płatności oraz wystawcę karty płatniczej (np. w przypadku jej blokady).
 21. Pełny dostęp do Konferencji online, aktywowany jest po dokonaniu płatności, tj. zarejestrowaniu wpłaty w systemie płatniczym Organizatora.
 22. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika na stronie internetowej https://bystrzydlugowieczni.pl/, poprzez którą transmitowana jest Konferencja w formie online, jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
 23. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu (Nabywcą) jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza Zamówienia podać właściwe dane Nabywcy do wystawienia faktury VAT.
 24. Co do zasady dostęp do Konferencji możliwy jest dla każdego Uczestnika w czasie rzeczywistym, kiedy odbywa się Konferencja. Nagranie Konferencji dostępne będzie dla Użytkowników, którzy wykupili dostęp online również po jej zakończeniu przez okres min 1 miesiąca . Organizator zastrzega brak prawa Uczestników do pobierania nagrań z Konferencji.

 

§5. Rabaty

 

 1. Organizator dopuszcza możliwość udzielenia zniżek na Konferencję, które to zniżki będą ustalane indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 

§6. Odwołanie lub zmiana terminu Konferencji przez Organizatora

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji lub do odwołania Konferencji na dzień przed planowaną datą jej rozpoczęcia. Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania lub zmiany terminu Konferencji informuje o tym fakcie Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania Konferencji przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub przekazywana telefonicznie.
 3. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. Jednocześnie Uczestnikowi nie przysługują odsetki, w związku z odwołaniem Konferencji.

 

§7. Prawa i obowiązki Uczestnika

 

 1. Po spełnieniu warunków uczestnictwa w Konferencji Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Konferencji zgodnie z zakresem wskazanym w Regulaminie oraz ofercie Konferencji na Stronie Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym Danymi Osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy innych Uczestników lub Nabywcy, Organizatora, partnerów Organizatora lub osób trzecich.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usługi w sposób sprzeczny z ww. zasadami.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Formularza zgłoszeniowego lub Konferencji Online wynikający z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika Linku i danych do logowania do Konferencji innym osobom.
 7. Zakazane jest branie udziału w Konferencji Online w sposób utrudniający lub zakłócający jej przeprowadzenie.
 8. Uczestnik, który zakupił bilet na stacjonarny udział w Konferencji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka rozwojowego ODDECHOWO, jaki dostępny jest na stronie www https://oddechowo.pl/regulamin/ oraz do jego przestrzegania w trakcie trwania Konferencji. Dokonanie Zgłoszenia na Konferencję będzie traktowane jako równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją tego Regulaminu.

 

§8. Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Uczestnika z Konferencji w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub prawa, Organizator ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Konferencji lub podjąć działania wyjaśniające mające na celu ustalenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Konferencji Uczestnikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu. Oznacza to brak uczestnictwa Uczestnika Konferencji z winy tego Uczestnika i w tym zakresie Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje zwrot Ceny.

 

§9. Odpowiedzialność

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika i w konsekwencji brak możliwości udziału w Konferencji,
  • brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji online lub ograniczenia w dostępności udziału w Konferencji,
  • brak spełniania warunków technicznych przez komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji,
  • poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny,
  • poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  • poniesione szkody lub utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora.
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
 3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.
 4. Organizator oświadcza, że treści przekazane w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

§10. Ochrona danych osobowych

 

Dbając o Państwa prawa oraz spełniając obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO, poniżej opisaliśmy w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

 1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

 

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych jest ŚWIADOMI MIMOCHODEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 214 / 81, 02-390 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: festiwal@wibracje.com.pl

 

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Uprzejmie informujemy, iż powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Maliszewskiego. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu wysyłając maila na adres: iod@perfectinfo.pl.  

 

 1. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy oraz skąd pozyskaliśmy Państwa dane:

Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikujące – imię i nazwisko, firma, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, dane kontaktowe: adresowe i teleadresowe, które pozyskaliśmy z bezpośrednio od Państwa, w szczególności w wyniku naszej korespondencji, rozmowy albo zapisu na konferencję.

 

 1. Kategorie, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 2. Promowanie działalności Administratora poprzez rozpowszechnianie zdjęć i nagrań wideo z konferencji, w tym zawierających wizerunek uczestniczących w nim osób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Realizacja zawartej umowy sprzedaży realizowanej usługi, tj. udziału w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z wystawieniem faktury do zawartej umowy i wynikających m. in. z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Kontakt telefoniczny, korespondencja mailowa i tradycyjna w sprawach związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
 6. Ustalenie i dochodzenie praw lub obrona przed roszczeniami – tym samym chronimy nasze interesy jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
 7. Realizacja celi ubocznych jak m.in. archiwizowanie, niszczenie dokumentów, prowadzenie audytów wewnątrz przedsiębiorstwa, badanie satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
 8. W ramach naszych działań nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi jednak udział w Konferencji.

 

 1. Jak długo możemy przetwarzać dane osobowe:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat.

 

 1. Podmioty, którym dane mogą być udostępniane:
 2. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 3. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności np. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne;
 4. instytucjom publicznym, które z mocy prawa będą miały dostęp do danych.

 

 1. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).  Natomiast może się tak zdarzyć w związku z korzystaniem przez Nas z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie. Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdą Państwo na nasz profil na Social Media.

 

 1. Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
 3. Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 4. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 6. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 7. Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a mianowicie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Zgoda na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku
 2. Uczestnicy Konferencji na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas konferencji oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
 3. Udział w konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi uczestnika w związku z konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby przedstawienia konferencji lub działalności Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody, akceptacji.
 4. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 5. Uczestnicy konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.

 

§11. Reklamacje

 

 1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług, w szczególności Konferencji.
 2. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: Świadomi Mimochodem Sp. z o. o. ul. Zawiszy 12/78, 01-167 Warszawa.
 4. Składając reklamację należy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy, dane kontaktowe), numer Zgłoszenia na Konferencję oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia).
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora.

 

§12. Własność intelektualna

 

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, znaki, oznaczenia, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji, jak i prezentacje i inne materiały Konferencji są prawnie chronione, a prawa przysługują Organizatorowi lub osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone).
 2. Ochrona prawna może wynikać z przepisów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych polskich lub unijnych, ochrony patentowej, nieuczciwej konkurencji, naruszania praw do oznaczeń, praw autorskich majątkowych lub niemajątkowych.
 3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 4. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.
 6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na własne potrzeby materiały otrzymane od Organizatora w ramach realizacji Konferencji. Wykorzystywanie to nie obejmuje publikacji, rozpowszechniania materiałów ani ich udostępniania innym osobom do ich własnego, w tym prywatnego, użytku.

 

§13. Prawa autorskie

 

 1. Organizator oświadcza, że cała treść Konferencji dostępna po zalogowaniu na stronie https://bystrzydlugowieczni.pl/ oraz ewentualne inne materiały dodatkowe do Konferencji jest przedmiotem praw autorskich.
 2. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Konferencji, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Konferencji nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.
 3. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.)
 4. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, jak również dalszego przekazywania treści oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 5. W przypadku naruszenia zasad opisanych w § 13 niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§14. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 

 1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od udziału w Konferencji bez zapłaty Ceny wyłącznie w terminie 14 dni od otrzymania od Organizatora potwierdzenia przyjęcia jego Zgłoszenia udziału w Konferencji, o ile Uczestnik nie skorzystał jeszcze z udziału w Konferencji, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i jego wysłanie na adres e-mail Organizatora: festiwal@wibracje.com.pl W treści oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy należy podać co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, dane kontaktowe oraz numer Zgłoszenia.
 2. Zwrot opłaty za udział w Konferencji w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zostanie dokonany przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania takiego oświadczenia.
 3. Brak uiszczenia Ceny nie jest tożsamy z odstąpieniem od udziału w Konferencji.
 4. W przypadku odstąpienia od udziału w Konferencji w terminie i trybie określonym w Regulaminie Uczestnik jest zwolniony od obowiązku zapłaty Ceny, a uiszczoną Cenę Organizator zwraca na to samo konto bankowe, z którego płatność została dokonana.
 5. W przypadku nieodstąpienia od udziału w Konferencji w terminie określonym w Regulaminie, odstąpienia od udziału w Konferencji po terminie określonym w Regulaminie lub niewzięcia udziału w Konferencji lub terminowego odstąpienia od Umowy przy jednoczesnym wzięciu udziału w Konferencji, Uczestnik jest obowiązany do uiszczenia całości Ceny, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia Ceny nie przysługuje jej zwrot Uczestnikowi ani Nabywcy.
 6. Poprzez wzięcie udziału w Konferencji należy rozumieć każde zalogowanie się na stronie internetowej https://bystrzydlugowieczni.pl/ od chwili rozpoczęcia transmisji Konferencji do czasu zakończenia tej transmisji, jak i później, gdy na ww. stronie internetowej zapisane i udostępnione Uczestnikom będą nagrania z ww. Konferencji. W przypadku zaś stacjonarnych Uczestników Konferencji przez wzięcie udziału w Konferencji należy rozumieć każde stacjonarne stawiennictwo w miejscu organizacji Konferencji w czasie jej trwania.
 7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej Organizatora.
 8. W przypadkach szczególnych (losowych) rezygnacja może zostać przyjęta na ustalonych indywidualnie warunkach pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

 

§15. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą z dniem ich opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2023 r.